Course

 • 104學年度第一學期
  • 程式設計(一)AA
  • 程式設計實驗(一)AA
  • 程式設計(一)AC

 • 103學年度第二學期
  • 程式設計(二)AC
  • 程式設計(二)AD

 • 103學年度第一學期
  • 計算機該論AF
  • 程式設計(一)AC

 • 102學年度第一學期
  • 計算機概論

 • 101學年度第二學期
  • 程式設計
  • 物件導向程式設計II
 • 101學年次第一學期
  • 視覺化程式設計
  • 物件導向程式設計I